Национальная рамка квалификаций

06.01.2012

Национальная рамка квалификацийКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2011 р. N 1341

Київ


Про затвердження Національної рамки кваліфікацій


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Національну рамку кваліфікацій згідно з додатком.

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, установам та організаціям, що беруть участь у реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, об'єднанням роботодавців, професійним спілкам, іншим заінтересованим соціальним партнерам використовувати Національну рамку кваліфікацій у практичній діяльності.

3. Міжвідомчій робочій групі з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій:

підготувати проекти нормативно-правових актів для впровадження Національної рамки кваліфікацій у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин;

розробити план заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій.


Прем'єр-міністр України

                                                                                                   М. АЗАРОВ

Інд. 70


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1341


НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ


Загальна частина

1. Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

2. Національна рамка кваліфікацій впроваджується з метою:

 • введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;
 • забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин;
 • сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні;
 • налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.

3. Для цілей Національної рамки кваліфікацій терміни вживаються у такому значенні:

 • автономність і відповідальність - здатність самостійно виконувати завдання, розв'язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
 • знання - осмислена та засвоєна суб'єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
 • інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності;
 • кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважений компетентний орган встановив, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами;
 • кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня;
 • компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;
 • комунікація - взаємозв'язок суб'єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
 • результати навчання - компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;
 • уміння - здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв'язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів).


Опис кваліфікаційних рівнів

Рівень

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність і відповідальність

0

Здатність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем. Готовність до систематичного навчання

Елементарні загальні знання про себе та довкілля

виконання елементарних завдань у відомих однотипних ситуаціях

ситуативна взаємодія в обмеженому колі осіб за допомогою інших

виконання завдань під безпосереднім контролем

Розуміння найпростіших причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків


реагування на прості усні повідомлення


1

Здатність виконувати прості завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або навчання. Виконання завдань під безпосереднім керівництвом. Готовність до навчання на наступному рівні

Елементарні фактологічні знання

виконання простих завдань за визначеними правилами та інструкціями у типових ситуаціях з використанням простих інструментів

інтеграція до соціальних груп

виконання завдань під безпосереднім керівництвом

Розуміння найпростіших понять про себе і довкілля, основ безпечної поведінки


реагування на прості письмові та усні повідомлення

обмежена індивідуальна відповідальність
формулювання елементарних суджень

2

Здатність виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або навчання. Виконання завдань під керівництвом з елементами самостійності

Базові фактологічні знання, набуті у процесі навчання та/або трудової діяльності

виконання типових нескладних завдань за визначеними правилами та інструкціями у різних типових ситуаціях з використанням інструментів

взаємодія в колективі для виконання завдань

виконання завдань під керівництвом з елементами самостійності

Розуміння основних (загальних) процесів у навчанні та/або трудовій діяльності

оцінювання результатів виконання завдань відповідно до установлених критеріїв, застосування аргументації

продукування деталізованих усних і письмових повідомлень

індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань у навчанні та/або трудовій діяльності

3

Здатність виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами за встановленими нормами часу і якості

Загальні систематизовані знання у сфері освіти та/або професійної діяльності

виконання типових завдань у різних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації

здатність до ефективної роботи в команді. Сприйняття критики, порад і вказівок

самостійне виконання завдань під мінімальним керівництвом

Розуміння основних (загальних) принципів, процесів і понять у навчанні та/або професійній діяльності

оцінювання результатів виконання завдань відповідно до критеріїв, які в основному заздалегідь обумовлені

продукування деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності

відповідальність за результати виконання завдань у навчанні та/або професійній діяльності

4

Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях

Спеціалізовані фактологічні та теоретичні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності

виконання складних спеціалізованих завдань, що передбачає прийняття рішень, у ситуаціях, що змінюються, зокрема в нестандартних ситуаціях

здійснення наставництва, передавання досвіду

самостійність у навчанні та/або професійній діяльності

Розуміння принципів, методів, процесів у навчанні та/або професійній діяльності

планування власної роботи та в обмеженому контексті організація, контроль, оцінювання та коригування роботи інших

продукування складних деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності

відповідальність за результати навчання та/або професійної діяльності
обмежена відповідальність за навчання та результати роботи інших

5

Здатність розв'язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов

Широкі спеціалізовані фактологічні та теоретичні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності, розуміння (усвідомлення) рівня цих знань

розв'язання типових спеціалізованих задач широкого спектра, що передбачає ідентифікацію та використання інформації для прийняття рішень

взаємодія, співробітництво з широким колом осіб (колеги, керівники, клієнти) для провадження професійної або навчальної діяльності

здійснення обмежених управлінських функцій та прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності


планування, зокрема розподіл ресурсів, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб


покращення результатів власної навчальної та/або професійної діяльності і результатів діяльності інших
здатність до подальшого навчання з деяким рівнем автономності

6

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень

розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів

донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності

управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності


здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності

7

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи

розв'язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування

Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей

провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності

використання іноземних мов у професійній діяльності

відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди
здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним

8

Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей

критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей

спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності

ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації


розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв'язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем


соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень

здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших

9

Здатність визначати та розв'язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій

Нові концептуальні та методологічні знання в певній та суміжних галузях науково-дослідної та/або професійної діяльності, які набуті на основі особистого комплексного дослідження та є основою для відкриття нових напрямів і проведення подальших досліджень

критичний аналіз комплексних проблем, синтез нових складних ідей, зокрема у міждисциплінарних сферах розроблення та реалізація комплексних проектів, як правило, у рамках власної дослідницької школи, які дають змогу глибоко переосмислювати наявне і забезпечувати вагомий приріст нового системного знання та/або модернізації професійної практики, та розв'язання складних соціально значущих проблем з використанням дослідницько-інноваційних методів

лідерство, вільне компетентне спілкування в діалоговому режимі з широким колом фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності

ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів, спрямованих на розв'язання складних соціально значущих проблем, лідерство та автономність під час їх реалізації

глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування стратегічних рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства

безперервний саморозвиток і самовдосконалення, відповідальність за розвиток інших, зокрема в межах власної дослідницької школи

____________

Количество показов: 4066
Рейтинг:  3.44
Короткая ссылка на новость: http://law-clinic.net/~SgeR6