Типовой договор о предоставлении юридических услуг

15.12.2011

Типовой договор о предоставлении юридических услуг

Договір про надання юридичних послуг

м. Київ "___"_____________ 201_ р.

ЗАМОВНИК: _________________________________________________,
в особі _____________________________________________________,
що діє на підставі ____________________________________________,
з одного боку, і
ЮРИДИЧНА ФІРМА: __________________________________________,
в особі _____________________________________________________,
що діє на підставі ____________________________________________,
з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе зобов'язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Даним Договором.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

2.1. ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової роботи:
а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів;
б) бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються  ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та громадянами, візує їх, надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкує за застосуванням передбачених
законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов'язань;
в) організує та веде претензійну роботу за матеріалами, підготовленими ЗАМОВНИКОМ;
г) бере участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, що є на балансі господарства, та вживає спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї
заборгованості;
д) надає допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції і товарів за кількістю та якістю, проводить інструктаж працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та активування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, робить висновок про законність списання матеріальних цінностей;
е) представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;
є) узагальнює та аналізує розгляд судових, інших справ та спільно з іншими підрозділами ЗАМОВНИКА - результати розгляду претензій, практику укладання та виконання договорів - надає ЗАМОВНИКУ пропозиції з усунення виявлених недоліків;
ж) дає консультації, висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;
з) за дорученням ЗАМОВНИКА бере участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності;
и) готує за дорученням ЗАМОВНИКА матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ;
і) організує систематичний облік та збереження нормативних актів, що надходять до ЗАМОВНИКА та видаються ним, створює бібліотеку юридичної літератури;
ї) інформує ЗАМОВНИКА про нове законодавство, організує спільно з іншими підрозділами вивчення керівними працівниками та спеціалістами ЗАМОВНИКА нормативних актів, що стосуються їхньої діяльності, регулярно здійснює особистий прийом працівників ЗАМОВНИКА та консультує їх з правових питань.

2.2. При виконанні зазначених у п.2.1 обов'язків ЮРИДИЧНА ФІРМА керується чинним законодавством і Даним Договором.

2.3. Для виконання доручень, зазначених у п.2.1 Даного Договору, ЮРИДИЧНА ФІРМА призначає _________________________.
                           (посада, П.І.Б.)

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК зобов'язується:
а) своєчасно забезпечувати ЮРИДИЧНУ ФІРМУ всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених Даним Договором, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, нормативними актами, що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА, канцелярським
приладдям, робочим місцем, транспортними засобами;
б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;
в) оплачувати послуги ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

4.1. За роботу, виконану ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИК щомісячно перераховує ________________________________________.
                              (сума літерами)
4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються ЗАМОВНИКОМ не пізніше _____ числа кожного місяця.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір укладений на строк до ____________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один місяць.

Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається поновленим на невизначений термін, але кожна із сторін має право припинити його дію, попередивши про це другу сторону за один місяць.

Даний Договір укладений у двох примірниках: по одному примірнику для кожної сторони.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Количество показов: 9147
Короткая ссылка на новость: https://law-clinic.net/~rDLSw